VERZENDING LEVERING & MONTAGE

VERZENDING LEVERING & MONTAGE

 

 

1. Particulier 

Elke bestelling van een Keepad product word altijd GRATIS geleverd.

Wij verzenden kleine (particuliere) bestellingen met onze betrouwbare partner PostNL.

Hierdoor blijft u altijd up-to-date waar en wanneer u pakket aankomt.

Het is ook mogelijk uw pakket te laten verzekeren via PostNL.

Ook is het mogelijk om door u bestelde product/en Persoonlijk door ons te laten afleveren & monteren (LET OP) Dit geldt alleen als u gekozen heeft voor optie montage door Keepad professionals.

Voordelen hiervan zijn :

1.Snelle levering op afspraak. (In overleg met Monteur en beschikbaarheid).

2.Leveringsgarantie.

3.Montage door professionals Incl. montagegarantie.

 

Montage is een extra service die we leveren zodat u het product verzekerend heeft geïnstalleerd door professionals, hier zit montage & gebruikers garantie bij in.

Op dit moment is het alleen mogelijk te laten Monteren in de Provincies Friesland Groningen Drenthe Flevoland & Overijsel, Kijk dus goed of u hiervoor in aanmerking komt voordat u deze optie selecteert. 

(DIT GELDT NIET VOOR ZAKELIJKE KLANTEN) (zie zakelijke Specificaties) 

Zie de Tabel hieronder voor tariven & mogelijkheden. Mocht u het zelf willen installeren is dit natuurlijk ook mogelijk , u krijgt een altijd een installatie en gebruikers handleiding bijgeleverd. Iemand met een technisch inzicht zou dit goed moeten kunnen installeren.

(Let Op) Mochten er problemen of schade voorkomen door verkeerde installatie, Denk aan bijvoorbeeld Waterschade of beschadigde van bekabeling tijdens installatie. Dan komt u garantie te vervallen.

 

 

POSTNL/Keepad levertijden en mogelijkheden

 

Levering Tarief Levertijd

Pakket - bezorgd op huisadres

• Track & trace Met online frankering

GRATIS Voor alle KEEPAD producten

1/2 Werkdagen

Aangetekend

• Handtekening voor ontvangst

• Track & trace

• Tot € 500 verzekerd Met online frankering

 (Optioneel) Meerprijs van 3,99,- 1/2 Werkdagen

Verzekerservice

• Handtekening voor ontvangst

• Track & trace

• Tot € 5.500 verzekerd

(Optioneel) Meerprijs van 7,50,- Tot 10KG 13,50,- Tot 30KG
1/2 Werkdagen

Keepad Levering 

• Montage & montagegarantie

• verzekerd geleverd

• Op afspraak

 

(Optioneel) Meerprijs 99,- 
(Provincies Friesland , Groningen, Drenthe, Overijsel, Flevoland.)
Op Afspraak.
1/3 werkdagen.

 

Voor al uw vragen en offertes kunt u terecht op Contact offerte  

 

2. Zakelijk

Wij bieden voor de zakelijke klant persoonlijke levering op afspraak en montage/installatie service door professionals met uiteraard uitgebreide uitleg over de werking van uw aanschaf.

Dit onderscheidt ons dus ook erg van andere bedrijven, wij willen u de beste klantonderhoud en service bieden die er is. Wij doen eigen installatie door ervaren monteurs en besteden dus niks uit.

Hierdoor kunnen wij u garanderen dat het door ons geplaatste Keepad product betrouwbaar en correct naar de veiligheid voorwaarden werkt.

Natuurlijk krijgt u ook mogelijkheid om u bestelling via PostNL te ontvangen en zelf te laten monteren. (LET OP) Bij schade tijdens installatie of gekomen door verkeerde installatie vervalt u garantie.

Dit is een indicatie van de prijsopgave, voor het laten monteren van uw Keepad Product. Wij zullen altijd met u afstemmen in offerte en\of mail/telefoon , wat voor uw bestelling toepasselijk is.

Na goedkeuring zal er een datum voor installatie en levering worden afgesproken.

Zakelijk leveren wij door heel Nederland bij minimale afname van 5 Keepad Producten. (Minder dan 5 Producten leveren\monteren wij wel binnen Friesland Groningen Drenthe Overijsel & Flevoland)

Mocht u hiervoor niet in aanmerking komen kunt u altijd contact met ons opnemen via info@keepad.nl voor een oplossing.

 

zie hieronder Tabel voor zakelijke Tarieven & opties.

 Levering  Tarief Levertijd

PostNL Pakket - bezorgd op bedrijfsadres

• Track & trace Met online frankering

GRATIS

Op Afspraak

Zie Offerte

Keepad Levering

Verzekerd geleverd 

Zo spoedig mogelijk.

Excl. Montage

 

Op afspraak

Zie Offerte

 

Op afspraak

Zie Offerte

Keepad levering

Verzekerd geleverd

Op afspraak 

Incl. Montage & Garantie

Gebruikers instructies/uitleg

Op afspraak

Zie Offerte

Op Afspraak

Zie Offerte

 

Voor al uw vragen en offertes kunt u terecht op Contact & offerte  

 

 
 
Leveringsvoorwaarden 

 

 

Definities


1. Keepad: Keepad, gevestigd te Appelscha onder KvK nr. 69998361.


2. Klant: degene met wie Keepad een overeenkomst is aangegaan.

3. Partijen: Keepad en klant samen.

4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.


Toepasselijkheid leveringsvoorwaarden


1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Keepad.


2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze leveringsvoorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.


3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene en/of leveringsvoorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.


Betalingen en betalingstermijn


1. Keepad mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.


2. De klant dient betalingen achteraf binnen 7 dagen na levering van het product te hebben voldaan.


3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het
overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Keepad de klant een aanmaning hoeft te sturen dan wel in gebreke hoeft te stellen.

4. Keepad behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

 

Gevolgen niet tijdig betalen

1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Keepad gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.


2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Keepad.

3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.


4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Keepad zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen
van Keepad op de klant onmiddellijk opeisbaar.

6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Keepad, dan is hij nog steeds
verplicht de volledige overeengekomen prijs aan Keepad te betalen.


Recht van reclame

1. Zodra de klant in verzuim is, is Keepad gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.


2. Keepad roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.


3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit
recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Keepad, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.


4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.


Herroepingsrecht

1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
Het product niet is gebruikt 
Het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen.
Het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast.
Het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.) de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)
het product geen reis, vervoersticket, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is.
Het product geen los tijdschrift of losse krant is.
Het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht


2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen
zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen
zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen

3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via Info@keepad.nl, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Keepad, Keepad.nl, kan worden gedownload.

4. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Keepad, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

 

Vergoeding van bezorgkosten

1. Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige bestelling aan Keepad heeft geretourneerd, dan zal Keepad eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.

2. De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van Keepad voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd.
Vergoeding retourkosten
Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, dan
komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de consument.


Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

 

 

Retentierecht


1. Keepad kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Keepad heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.

2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Keepad.

3. Keepad is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

 

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Keepad te verrekenen met een vordering op Keepad.

 

Eigendomsvoorbehoud

1. Keepad blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Keepad, met inbegrip van vorderingen over het tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst.

2. Tot die tijd kan Keepad zich te allen tijde beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden
of anderszins bezwaren.

4. Indien Keepad een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Keepad
het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

 

Levering

1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2. Levering vindt plaats bij Keepad, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.

4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Keepad het recht om zijn
verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.

5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan
Keepad kan tegenwerpen.

 

Levertijd

1. De door Keepad opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. De levertijd vangt aan nadat de door de klant voor akkoord getekende offerte aan Keepad door Keepad schriftelijk dan wel elektronisch is bevestigd aan de klant.

3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Keepad niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

 

Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.
Levering zaken in opdracht

1. De klant is verplicht de in zijn opdracht door Keepad geproduceerde zaken af te nemen.

2. Wanneer zaken na het verstrijken van de levertijd niet door de klant zijn afgenomen, blijven deze ter beschikking staan van Keepad. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van de klant opgeslagen. Keepad mag altijd gebruik maken van de bevoegdheid van artikel 6:90 BW.

 

Levering op afroep


Indien de klant met Keepad levering op afroep is overeengekomen, en de klant zonder daartoe gerechtigd te zijn de zaken niet binnen de overeengekomen termijn heeft afgenomen, of bij gebreke van een overeengekomen termijn niet binnen 3 (drie) maanden na de gereedmelding, mag Keepad tot annulering of ontbinding van de overeenkomst gesloten met de klant overgaan, zonder dat Keepad tot enige schadevergoeding verplicht zal zijn of zal kunnen worden en onverminderd het recht van Keepad om alle als gevolg daarvan geleden of te lijden schade op de klant te verhalen, die gehouden is deze schade aan Keepad te vergoeden.


Levering en overgang van risico

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van een gekochte zaak gaat op de klant over op het moment waarop de zaak in de macht van de klant wordt gebracht.


Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

 

Verpakking en verzending

1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in

1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur dan wel bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Keepad niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Keepad, bij gebreke waarvan Keepad niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

 

Verzekering

1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst zaken van Keepad die bij de klant aanwezig zijn
zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd

2. De klant geeft op eerste verzoek van Keepad de polis van deze verzekeringen ter inzage.

3. Tenzij partijen uitdrukkelijk overeen zijn gekomen, is de klant gehouden op eigen kosten een CAR-verzekering af te sluiten en kan de klant geen aanspraak maken op vergoeding van eventuele schade die anders door deze verzekering
zou worden gedekt.

 

Bewaring

1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.

2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.


Montage en installatie

Hoewel Keepad zich inspant alle montage en/of installatiewerkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, draagt hij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid behalve in het geval van opzet of grove schuld.

Garantie

1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Keepad enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.

3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

 

Ruilen

1. Het ruilen van gekochte artikelen is alleen mogelijk indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:
ruilen vindt plaats binnen 7 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur.
het product wordt teruggebracht in de originele verpakking dan wel met de nog aangehechte originele (prijs) kaartjes.
het product is nog niet gebruikt.

2. Afgeprijsde artikelen, niet-houdbare artikelen zoals levensmiddelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de klant aangepaste artikelen kunnen niet worden geruild.

 

Uitvoering van de overeenkomst

1. Keepad voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap

2. Keepad heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het
eventueel afgesproken voorschot door de klant.

4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Keepad tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Keepad tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst,
komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.


Informatieverstrekking door de klant

1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik-baar aan Keepad.

2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Keepad de betreffende bescheiden.

4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Keepad redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of
bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

 

Uitvoering van een dienst

1. Keepad zal de klant steeds op de hoogte houden van de voortgang van de dienstverlening en de klant direct in kennis stellen wanneer de dienstverlening of een kenmerkend onderdeel daarvan is voltooid. Op verzoek van de klant legt Keepad verantwoording af over de wijze waarop hij de dienst (of een deel daarvan) heeft uitgevoerd.

2. Indien Keepad op enig moment voorziet dat zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet naar behoren kunnen worden nagekomen, dient Keepad de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

 

Intellectueel eigendom

1. Keepad behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen-recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Keepad (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.
Geheimhouding

1. De klant houdt iedere informatie (in welke vorm dan ook) die hij van Keepad ontvangt geheim.

2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Keepad waarvan de klant weet of redelijker-wijs kan
vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Keepad schade kan berokkenen.

3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheimhoudt.

4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant
die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht

5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

 

Boetebeding

1. Indien de andere partij het artikel van deze leveringsvoorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.
is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000
is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000

2. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.

3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.

4. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Keepad waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.
Vrijwaring
De klant vrijwaart Keepad tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Keepad geleverde producten en/of diensten.

 

Klachten

1. De klant dient een door Keepad geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Keepad daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

3. Consumenten dienen Keepad uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.

4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming, zodat Keepad in staat is hierop adequaat te reageren.

5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Keepad
gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

 

Ingebrekestelling

1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Keepad.

2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Keepad ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.
Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
Als Keepad een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Keepad verschuldigd zijn.

 

Aansprakelijkheid Keepad

1. Keepad is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

2. Indien Keepad aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

3. Keepad is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

4. Indien Keepad aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

 

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Keepad vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.

 

Recht op ontbinding

1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Keepad toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

2. Is de nakoming van de verplichtingen door Keepad niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Keepad in verzuim is.

3. Keepad heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Keepad kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

 

Overmacht

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Keepad in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Keepad kan worden toegerekend in een van de wil van Keepad
onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk-heid niet van Keepad kan worden verlangd.

2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer-virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Keepad 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Keepad er weer aan kan voldoen.

4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

5. Keepad is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

 

Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
Wijziging leveringsvoorwaarden

1. Keepad is gerechtigd deze leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Keepad zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

4. Een consument is gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de leveringsvoorwaarden de overeenkomst op te
zeggen.

 

Overgang van rechten

1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Keepad.

2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, lid 2 BW.

 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze leveringsvoorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Keepad bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op deze leveringsvoorwaarden en iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Keepad is gevestigd, is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

Toepasselijkheid leveringsvoorwaarden

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing sinds 25 september 2021.

 

PDF Leveringsvoorwaarden